ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี

Home Theme 3

ภารกิจกลุ่มงาน

ข่าวสารทั้งหมด

คู่มือการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

สวนพฤกษศาสตร์ คือ แหล่งที่รวบรวมพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ที่มีชีวิต จัดปลูกตามความเหมาะสมกับสภาพถิ่นอาศัยเดิม มีห้องสมุด สถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพ อาจเป็นตัวอย่างแห้ง ตัวอย่างดอง หรือเก็บรักษาโดยวิธีอื่นๆ พันธุ…

ศธภ.8 จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 8

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายประสิทธิ์ เขียวศรี ศึกษาธิการภาค 8ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 8” ภายใต้โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระ…

การประชุมสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติในภูมิภาค

             วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ดร.สุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติในภูมิภาค ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึ…

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศธภ. 8

             วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ดร.สุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติในภูมิภาค ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึ…

สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย กำหนดให้มีการมอบรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 แบ่งรางวัลออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเ…

สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการทะเลและมหาสมุทรฯ ปีพ.ศ.2565 ดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

  Download ภาพการประชุม REO 8 Learning Space : สนง.ศธภ.8 “พื้นที่แห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต” และภาพการรับเกียรติบัตร    

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

ขอเชิญแสดงความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินงานของ ศธภ.8

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรสู่การปฏิบัติ

สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการพัฒนาพื้นที่ของสำนักงาน จำนวน 14.5 ไร่ เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร บุคลากรเกิดความรู้และทักษะพื้นฐานด้านการเกษตร เกิดความรักความสามัคคีของบุคลากร ได้ออกกำลังกาย เพิ่มรายได้ให้แก่เงินสวัสดิการ และยังเป็นการพัฒนาอาคารสถานที่ราชการให้ร่วมรื่น สวยงาม และเกิดประโยชน์สูงสุด

    ติดตามพวกเรา ศธภ.8 ทางช่องทางออนไลน์ ได้ที่

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำในพื้นที่ EEC (Eastern Economic Corridor)

  • ทั้งหมด
  • ลิงค์กิจกรรม
  • ลิงค์โปรแกรม แอพพลิเคชั่น
  • หน่วยงานในพื้นที่ REO.8
  • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
  • ลิงค์อื่นๆ
Top